Privacyverklaring

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven heeft 2 vestigingen in Almere-Haven en in Almere-stad

Locaties:

Leemwierde 133

1353LP, Almere-Haven

 

Kweekgrasstraat 48

1313 BT, Almere stad

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, b.v. door het invullen van het aanmeld- of contactformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fysio) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fysiotherapiepraktijk FysioHaven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fysiohaven.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fysiotherapiepraktijk FysioHaven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiotherapiepraktijk FysioHaven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@fysiohaven.com. ​We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .